Bioenergoterapia: Unikaj jej jak ognia piekielnego! (www.fronda.pl)

Po polsku, Polecane, Wyzwolenie z opętania

fdccf5bc01f94da70bbe7333884aa06eW Polsce działa obecnie 50 – 70 tysięcy różnego rodzaju „uzdrowicieli”. Powstały centra medycyny naturalnej, ośrodki medycyny alternatywnej itp. Ta działalność wzbudza spore zainteresowanie. Niezwykłość, tajemniczość, pozornie szybkie efekty „terapii” pociągają również ludzi deklarujących się jako wierzący w Chrystusa.

Pewien misjonarz, który po latach powrócił do Polski, nie mógł się nadziwić, jak w kraju o 1000-letniej chrześcijańskiej tradycji może kwitnąć coś, z czym on zmagał się w Afryce – tzn. szamanizm i magiczne uzdrowicielstwo. Jeden z egzorcystów archidiecezji katowickiej mówi, że na każde dziesięć osób, nad którymi się modli, dziewięć było u bioenergoterapeuty czy innego „uzdrowiciela”…

Cierpiący na jakieś dolegliwości, zachęceni jeszcze przez kogoś innego, „komu pomogło”, czasami zdesperowani, udają się do tzw. energoterapeuty. Przychodzą, żeby uzyskać pomoc, i dlatego ufnie otwierają się na to, co „terapeuta” mówi i robi. „Uzdrowiciel” nakłada przeważnie ręce na swego klienta i przekazuje mu – jak tłumaczy – „uzdrawiającą energię”. Jest kanałem dla energii „płynącej z kosmosu”. Nikomu się jeszcze nie udało naukowo zbadać, co to za energia i czy jest to w ogóle energia. Czytaj dalej »

Bojkot tzw. „światowych dni młodzieży” i przyjazdu heretyka i masona Jorge Bergoglio na ziemie polskie ! (wolna-polska.pl)

Po polsku

ab

W dniu 25 lipca b.r. do stołecznego, Królewskiego Miasta Krakowa – miasta Świętych i Królów Polskich, ma przybyć jawny satanista, mason i herezjarcha – antypapież Jorge Bergoglio [zwany „Franciszkiem”] – przywódca „kościoła posoborowego” – modernistycznej sekty podszywającej się pod Święty Kościół Rzymsko Katolicki. Czego możemy się po tej wizycie spodziewać?

Znając poprzednie wypowiedzi tego człowieka, możemy przypuścić, że czeka nas zapewne kolejne wezwanie do przyjmowania tzw. „uchodźców”, przy okazji wyzywanie wszystkich nie chcących ich przyjmować od „nie-chrześcijan”, wezwania do przepraszania wszystkich, od islamistów, poprzez żydów, kończąc na pedałach, lewakach i ekologach… Dziwi mnie, że tak wielu naszych Rodaków nabiera się jeszcze na to, traktuje tego człowieka jako prawdziwego, Rzymskiego Papieża i jeszcze chce się z nim spotykać! Z człowiekiem który ich jawnie i publicznie obraża, mówiąc że „większość Polaków to nie są prawdziwi chrześcijanie”… Z człowiekiem, który sam nie jest Chrześcijaninem, nie wyznaje Wiary katolickiej, takiej jaką przez 2000 lat nieprzerwanie nauczał z Boskiego nakazu Święty Kościół Rzymski, Matka i Nauczycielka nasza… Jest za to promotorem wszelkich dewiacji i zboczeń! Czytaj dalej »

Zablokowano sprowadzanie leków! (www.fakt.pl)

Po polsku

leki Do tej pory chorzy mogli bez problemu sprowadzać z zagranicy leki niedostępne w Polsce w liczbie nieprzekraczającej 5 najmniejszych opakowań. Teraz nadal mogą to robić, ale… osobiście. Trudno wyobrazić sobie, że ktoś chory na serce będzie co miesiąc latał np. do Kanady. Eksperci alarmują, że to nie kwestia bezpieczeństwa, a wygodnictwo urzędników wpłynęło na nową interpretację przepisu.

Przepis prawa farmaceutycznego, o którym mowa, brzmi następująco: “Nie wymaga zgody prezesa urzędu przywóz z zagranicy produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań”. Nie on jednak ulega zmianie, lecz interpretacja. Zgodnie z nowymi wytycznymi Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Ministerstwa Zdrowia, od teraz przywiezienie takiego leku musi zostać dokonane osobiście.

Nie będzie można, jak dotąd, zamawiać go kurierem. Zamówione już leki zostaną Czytaj dalej »

“New Age” przygotowuje PRZYJŚCIE ANTYCHRYSTA

Po polsku

newage

Wśród wielu sekt i herezji, które już od czasów „pierestrojki” napływają z Zachodu na Ruś w próbach zniszczenia prawosławnej wiary naszego narodu, „New Age” nie stanowi tej najbardziej krzykliwej, bogatej ani szeroko znanej. Nie od razu udało mi się odnaleźć „centrum holistyczne” tej herezji w Petersburgu, chociaż jego siedziba mieści się w samym centrum miasta, w Domu Kultury „Majak”, należącym do Stowarzyszenia Admiralskiego. Zbierają się tutaj zwolennicy wspomnianej herezji, można tu również znaleźć sklepik, w którym zarośnięci, kędzierzawi młodzi ludzie i dziewczyny wyglądające na pierwszy rzut oka na lesbijki sprzedają talizmany, kadzidełka i broszury. Centrum zostało oficjalnie zarejestrowane i tym samym rozpoczęło swoją działalność w 1992 roku.

Na szyldzie widnieje napis po angielsku: „Age” („New Age”), co tłumaczy się jako „Nowa Era”, „Nowa Epoka”. „Nowa” – dlatego, że „stara”, a więc chrześcijańska epoka rzekomo chyli się ku końcowi, przemija, ustępując jakoby miejsca „nowemu” wyznaniu wiary. Jak głosi jedno z szeroko rozpowszechnionych wydań; „Nastały czasy nowego początku… Powrotu ludzkości do swojego boskiego wieku niemowlęcego… To początek pokoju na świecie i dobrej woli w odniesieniu do wszystkich ludzi; miłość wypływa z każdego serca, każdą duszę wypełnia przebaczenie, wszystkie serca i uczucia jednoczy doskonałe wzajemne zrozumienie. I to się właśnie wypełniło!” Nadchodzi Era Wodnika, kiedy to zapanuje „nowy światowy porządek”, „królestwo globalne”, gdzie nie będzie ani potrzeb, ani biedy, a ludzie będą wierzyć w „nową doktrynę, łączącą naukę Kriszny, Chrystusa, Buddy i Mahometa, ale w głębszej formie i stosownie do poziomu nauki naszych czasów i tej w najbliższej przyszłości”. Słowa te świetnie obrazują główną cechę omawianej herezji – jej charakter synkretyczny.

Podstawę koncepcyjną „New Age” stanowi neognostyzm, mający wiele wspólnego ze swoim starożytnym poprzednikiem – antycznym gnostycyzmem w jego klasycznej formie: takie samo dążenie do poznania transcendentnego „Ja”, znajdującego się w materialnej powłoce człowieka jako takiego”. Gnosis, tj. poznanie definiuje się i praktykuje przy tym nie jako proces intelektualny, ale intuicyjno-egzystencjalny, dążący również do osiągnięcia jedności z duchem kosmicznym poprzez przezwyciężenie niewoli, wynikającej z materii. Można to osiągnąć poprzez ujawnienie swojego „Ja” lub „oświecenie”, kiedy to przy po pomocy pogłębionej i długiej medytacji lub odpowiednich ćwiczeń duchowno-fizycznych radykalnie zmienia się świadomość indywidualna i grupowa. W rezultacie, człowiek może stać się pełnowartościowym panem swojego ducha i ciała, a także – dzięki kontaktom z boską „energią” – wręcz bogoczłowiekiem. Nie jest mu do tego potrzebny Chrystus; zbawienie można osiągnąć poprzez samopoznanie oraz poszerzanie świadomości. Czytaj dalej »

Kilka uwag odnośnie Panprawosławnego Soboru

Po polsku, Polecane

dwa masony

O Soborze, który niedawno odbył się na Krecie jest już w sieci sporo analiz i dają one dość klarowny obraz tego co się stało, natomiast jak do tej pory, chyba nikt nie zwrócił uwagi na inny “szczegół”. Chodzi o zdjęcia ze słynnego bunkra, zwanego “Centrum Prawosławnym” w Chambesy [lepszą nazwą byłaby chyba Szambala] , w którym znajduje się tak samo wątpliwej jakości cerkiew p.w. Świętego Pawła Apostoła.
Otóż w tejże cerkwi, pod koniec stycznia br. odbyło się ostatnie spotkanie przygotowawcze, przed czerwcowym Pan-Soborem. Recz jasna, jednym z elementów tegoż spotkania była wspólna Liturgia.

Proszę zobaczyć przy jakim ołtarzu służą biskupi ….
Dla tych, co się na tym nie znają, wyjaśniam, że jest to już ołtarz zdesakralizowany … mówiąc prościej, to ZNIEWAGA BOGA i ZDRADA TRADYCJI PRAWOSŁAWNEJ …. początki tego, co 50 lat temu dokonało się w Kościele katolickim.

W tym miejscu, gdzie na każdym ołtarzu Prawosławnym znajduje się Darochranitielnica [łac. Tabernakulum], w której są przechowywane Ciało i Krew Chrystusowa, biskupi postawili sobie mikrofon!!!!
Na ołtarzu nie stawia się mikrofonów, a Darochranitielnicy nie ma nigdzie!!! Z tego powodu jest to już ołtarz bardziej watykański niż Prawosławny. Czytaj dalej »

«Новый Век» готовит ПРИХОД АНТИХРИСТА

Po rosyjsku, Polecane

new ageCреди многих сект и ересей, которые, начиная со времен «перестройки», хлынули с Запада на Русь, стремясь подорвать православную веру нашего народа, «Новый век» - не самая крик­ливая, богатая и широко известная. Я не сразу нашел «холистический центр» этой ереси в Петербурге, хотя он расположен в центре, в Доме культуры «Маяк» Адмиралтей­ского объединения. Сюда стекаются приверженцы ереси, здесь находится лавка, где патлато-курчавые молодые люди и лесбиян­ского вида девушки торгуют талисманами, курениями и брошю­рами. Центр официально зарегистрирован и начал свою работу в 1992 году.

На его вывеске написано по-английски Аgе» (Нью эйдж), что означает «Новый век» или «Новое время». «Новое» - потому что «старое», т. е. христианское время клонится, якобы, к закату, проходит, уступая место некоему «новому» вероучению. Как говорится в одном из распространяемых изданий: «Ныне настало время нового начала… Человечество возвращается к своему бо­жественному младенчеству… Это - начало мира на земле и доброй воли в отношении ко всем; любовь струится из каждого сердца, каждая душа полна прощения, все сердца и чувства соединены совершенным взаимопониманием. И сие свершилось!» Наступает- де эра Водолея, когда воцарится «новый мировой порядок», «все­мирное царство», где не будет ни нужды, ни бедности и где люди будут верить в «новое учение, вобравшее в себя учение Кришны, Христа, Будды и Магомета, но в более глубоком виде и в соответствии с уровнем науки в наши дни и в ближайшем будущем». Из этих слов хорошо видна главная особенность раз­бираемой ереси - ее синкретический характер. Czytaj dalej »

ABDYKACJA FRANCISZKA JUŻ WKRÓTCE. POTWIERDZAJĄ TO ŹRÓDŁA WATYKAŃSKIE. (warszawskagazeta.pl)

Po polsku, Polecane

pope-making-satanic-hand-sign-in-manila1

Gdy 13 marca 2013 r. stojący na balkonie papieskim kard. Bergolio wypowiedział charakterystyczne „buongiorno”, świat zamarł… Jedni z zachwytu, inni z przerażenia. Pierwszy w historii papież z kontynentu amerykańskiego przejął urząd Świętego Piotra. Przez pierwsze dwa lata pontyfikatu dominująca większość społeczeństwa miała „ubogiego Franciszka” niemalże za papieża marzeń. Zwłaszcza gdy porównywano go z zakłamanym, wykreowanym przez mainstream wizerunkiem poprzednika.
Przez pierwsze dwa lata oblicze papieża zdobiło niemalże wszystkie okładki poważnych i mniej poważnych czasopism. Nareszcie papież, który mówi ludzkim głosem, „papież ubogich”, „duszpasterz”… Niekończące się laudacje. Można było mówić o pewnym hurraoptymizmie wśród wiernych. Ale byli i tacy, którzy od początku wróżyli niebezpieczeństwo. Przyznam… ja do nich nie należałem. Po dwóch latach od wyboru „efekt Franciszka” prysł niczym sztucznie napompowana bańka mydlana. Do pieca dołożył Antonio Socci, który dowodzi, że wybór Bergolio na papieża był nielegalny (por. książka Non e Francesco). Czyżby świat zrozumiał, kim jest ubrany w populistyczne szaty biskup z Argentyny? Statystyki nie kłamią. Liczba wiernych na środowych audiencjach spadła w ciągu dwóch lat o niemal 68 proc. Podobnie na modlitwach „Anioł Pański” i innych spotkaniach. Odpływ wiernych od Franciszka jest widoczny gołym okiem. Czym katolikom podpadł duchowny z Buenos Aires? Czyżby i on, podobnie jak nuncjusz Migliore, szykował się do ewakuacji z Watykanu?

Trefne publikacje
Wszystko zaczęło się od „ekologicznej” encykliki Laduato si, której bliżej do „zielonego manifestu” czy deklaracji ideowej partii Zielonych lub Greenpeace’u niż do oficjalnego orędzia Namiestnika Świętego Piotra. Papież doskonale wpisał się w lewacką narrację o globalnym ociepleniu, którego nikt nie jest w stanie ostatecznie udowodnić. Encyklika zredukowała nauczanie o jedynym Zbawcy Jezusie Chrystusie do ekologicznej gadki. Niebawem przyjdzie na świat Antychryst. Ukaże się w postaci ekologa i pacyfisty. Bądźcie czujni – w 2007 r. ostrzegał kard. Giacomo Biffi, arcybiskup Bolonii. Nie wiem, kogo kardynał miał na myśli, ale jego profetyzm brzmi znajomo… Ponadto metropolita przestrzegał przed budowaniem tzw. nowego chrześcijaństwa. Czy jego przejawem nie jest pierwsza lewicowa encyklika w historii Kościoła oraz pełna relatywizmu moralnego adhortacja Amoris laetitia, która bagatelizuje pojęcie grzechu śmiertelnego oraz zmienia spojrzenie na związki niesakramentalne?

Spolegliwość międzyreligijna
Franciszkowa koncepcja dialogu międzyreligijnego nijak się ma do tej objawionej w Słowie Bożym. Papieski dialog nie opiera się na głoszeniu nawrócenia i budowaniu koegzystencji społecznej, ale na próbie zrównania ze sobą wszystkich religii. W tych poczynaniach radykalnie faworyzuje on islam i religię mojżeszową [talmudyczną, bo współcześni Żydzi są przede wszystkim wyznawcami talmudu i kabały - admin. . Nie sposób wymienić wszystkich sygnałów wskazujących, że zależy mu na połączeniu islamskiej sekty z wiarą w Jezusa Chrystusa. Czytaj dalej »

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj