Jubileusz 30 lecia święceń kapłańskich Ojców Archimandryty Nikodema i Ihumena Atanazego, Założycieli naszego Monasteru.

Po polsku, Polecane

w pracy

30 lat temu w dzień Pokrowu Przeczystej Bogarodzicy, hierodiakoni Nikodem i Atanazy w czasie uroczystej Liturgii, w Soborze św. Mikołaja w Chicago, z rąk biskupów Innocentego Lotockiego oraz biskupa białoruskiego z Chicago Wladimira Tarasewicza przyjęli święcenia kapłańskie.

W tamtym czasie, nikt z żyjących z nimi, łącznie z biskupem Innocentym, nie wierzył w ich powrót do Polski, tymczasem to co niemożliwe u ludzi – jest możliwe u Boga.

Osiem miesięcy po swoich święceniach, po kilkuletniej tułaczce poza swoją ojczyzną, Ojcowie mogli powrócić do Polski. Dwa lata później, po wielu następnych trudach i poszukiwaniach dane im było osiedlić się w podprzemyskich Ujkowicach i założyć nasz prawosławny Monaster.

W dniu dzisiejszym dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Przeczystej Bogurodzicy – Ihumenii naszego Monasteru oraz Ojcom za 30 lat ich ofiarnej i nie lekkiej służby dla chwały Cerkwi Chrystusowej, za ich trud włożony w dzieło duchowego i materialnego budowania naszego Monasteru.

Dziękujemy za prowadzenie i wychowywanie nas – mnichów tego Monasteru oraz wszystkich licznych dzieci duchowych żyjących po całym świecie.

Prosimy Przeczystą Bogurodzicę o przewodnictwo i ochronę dla Ojców od wszelkich wrogów widzialnych i niewidzialnych, o Bożą pomoc, siłę i łaski tak bardzo potrzebne do życia, pracy i trwania na Ich ujkowickiej Golgocie. Aby nasz słodki Zbawiciel świata - Jezus Chrystus, zawsze ich Ojcom szczodrze udzielał, aby swą Boską ręką zawsze prowadził, aby wraz z Nim zwyciężyli wszystko co złe i do końca swojego ziemskiego życia stali na straży świętej Ortodoksji.

Ojcowie i bracia ujkowickiego Monasteru..

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj