MODLITWA DO ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

Akatysty i modlitwy, Po polsku, Polecane

MODLITWA DO ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

Zbawiciel nasz Jezus Chrystus

Kyrie eleison!
Chryste eleison!
Kyrie eleison!
Jezu Chryste - usłysz nas!
Jezu Zbawco - wysłuchaj nas!

Ojcze z niebios i Stwórco, Boże -                                               zmiłuj się nad nami
Synu Jednorodzony - Odkupicielu świata, Boże! -                     zmiłuj się nad nami
Duchu Święty - Dawco Życia - Jedyny Boże -                            zmiłuj się nad nami
Przenajświętsza Trójco - Jedyny w trzech Hipostazach, Boże-  zmiłuj się nad nami
Jezu, Synu Boga Żywego -                                                         zmiłuj się nad nami
Jezu Odblasku Ojca …
Jezu, Jasności Światła wiecznego …
Jezu, Królu chwały …
Jezu, Słońce sprawiedliwości …
Jezu, Synu Maryi Dziewicy …
Jezu, najmilszy Gościu duszy …
Jezu, przedziwny w cudach Swoich …
Jezu, Boże mocny …
Jezu, Ojcze na wieki …
Jezu, wielkiej Rady Zwiastunie …
Jezu, Władco najmożniejszy …
Jezu, Królu nad Królami …
Jezu, najcierpliwszą Ofiaro Przebłagalna za grzechy świata …
Jezu, posłuszny Ojcu aż do śmierci krzyżowej …
Jezu, cichy i pokornego serca …
Jezu, Miłośniku czystości …
Jezu, ludzi miłujący …
Jezu, Boże pokoju …
Jezu, Dawco życia …
Jezu, cnót Przykładzie …
Jezu, pragnący dusz naszych …
Jezu, prawdziwy Boże nasz …
Jezu, Ucieczko nasza …
Jezu, jedyna Nadziejo nasza …
Jezu, Ojcze ubogich …
Jezu, Skarbie wiernych …
Jezu Jedyny dobry Pasterzu …
Jezu, Bramo do Królestwa wiecznego …
Jezu, Światłości Prawdziwa …
Jezu, Mądrości odwieczna …
Jezu, Dobroci nieskończona …
Jezu, Drogo i Żywocie nasz …
Jezu, Wesele Aniołów …
Jezu, Królu Patriarchów …
Jezu, Mistrzu Apostołów …
Jezu, Nauczycielu Ewangelistów …
Jezu, Męstwo męczenników …
Jezu, Światłości wyznawców …
Jezu, Czystości dziewic …
Jezu, Słodyczy Pustelników …
Jezu, Umocnienie prześladowanych za Prawdę …
Jezu, Zadatku Życia wiecznego …
Jezu, Pokoju i Słodyczy serc naszych …
Jezu, Pociecho płaczących …
Jezu, Ochłodo pracujących …
Jezu, Zwycięzco piekła i szatana…
Jezu, Ukrzyżowany …
Jezu, Zmartwychwstały …
Jezu, po Prawicy Ojca Zasiadający …
Jezu, w Chwale na Straszny Sąd przychodzący …
Jezu, karmiący nas Ciałem i Krwią Swoją …
Jezu, Zapłato za nasze zbawienie …
Jezu, Porcie bezpieczny…
Jezu, korono wszystkich świętych …

Bądź nam miłościw -                         przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw -                         wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego -                           wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego …
Od gniewu Twego …
Od sideł szatańskich …
Od ducha nieczystości
Od cudzych i własnych grzechów …
Od ducha obżarstwa i opilstwa …
Od pożądliwości ciała …
Od ducha znieczulicy i zezwierzęcenia …
Od zaślepienia duchowego…
Od ducha apostazji i zaprzaństwa wiary w Ciebie …
Od zatwardziałości serca …
Od śmierci wiecznej z potępionymi…
Od kary nieugaszonego ognia piekielnego …
Od odrzucenia wiary w Bóstwo Twoje …
Od odrzucenia wiary w Zmartwychwstanie Twoje …
Od odrzucenia wiary w realną obecność Twoją pod postaciami Chleba i Wina …
Od odrzucenia wiatry w niebo wieczne i piekło wieczne …
Od odrzucenia wiary w Straszny Sąd Twój …
Od odrzucenia wiary w całą Ewangelię Twoją…
Od odrzucenia wiary w Jedną, Świętą, powszechną i Apostolską Cerkiew Twoją
Od lenistwa duchowego i tchórzostwa …
Od zaniedbania w czynieniu dobra …
Od zaniedbania natchnień Twoich …
Od zaniedbania miłości Boga i bliźniego …
Od zaniedbania w nas rozwoju życia duchowego …
Od synkretyzmu religijnego …
Od przyjęcia kodu antychrysta na rękę i czoło …
Od zdrady Ewangelii i Twojej Cerkwi …
Od pójścia za antychrystem księciem tego świata …
Przez tajemnice świętego Wcielenia Twego – wybaw nas, Jezu.
Przez Narodzenie Twoje w Betlejem z Dziewicy Maryi …
Przez ukryte w Nazarecie Dziecięctwo Twoje …
Przez ciche i najświętsze życie Twoje …
Przez Trudy Twoje …
Przez Twoje głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu …
Przez cuda Twoje, wzywające do wiary …
Przez Twoje ustanowienie kapłaństwa i Sakramentu Przebaczenia …
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu Eucharystii …
Przez Konanie w Ogrójcu i Kielich goryczy …
Przez zdradę Judasza i ucieczkę uczniów …
Przez 30 srebrników, zapłatę za niewolnika …
Przez zaparcie się Piotra …
Przez więzy i szyderstwa żołdactwa …
Przez Krzyż i opuszczenie Ciebie przez Twój naród …
Przez biczowanie Ciebie …
Przez cierniem koronowanie Twej Najświętszej Głowy …
Przez czerwoną szatę i berło ze trzciny …
Przez plucie, bicie i wyszydzanie Ciebie …
Przez kpiny z ciebie u Heroda …
Przez szyderstwa żydowskiej gawiedzi …
Przez wybór Barabasza …
Przez wyrok Piłata w świetle rzymskiego prawa …
Przez omdlenia i upadki Twoje pod krzyżem …
Przez krzyżową drogę Twoją…
Przez przybicie Twoich rąk i nóg do Krzyża …
Przez trzygodzinne konanie Twoje …
Przez żółcią i octem pojenie Twoje …
Przez śmierć Twoja na Krzyżu …
Przez przebicie Przeczystego Boku Twego…
Przez wylanie Krwi i Wody na zrodzenie Cerkwi Świętej…
Przez ból Matki Twojej i umiłowanego ucznia Twojego …
Przez zdjęcie z Krzyża przeczystego i umęczonego ciała Twojego …
Przez pogrzeb Twój, uczyniony przez Józefa i Nikodema …
Przez chwalebne Twoje Wstąpienie do piekieł …
Przez cudowne Zmartwychwstanie Twoje …
Przez Czterdziestodniowe z uczniami Twoimi przebywanie …
Przez Wniebowstąpienie Twoje …
Przez radości Twoje ….
Przez Chwałę Twoją….
W dniu powszechnego Zmartwychwstania …
Od postawienia nas na Sąd z kozłami …

My, grzeszni - Ciebie, Jezusie - Synu Boga żywego, prosimy - wysłuchaj, nas Jezu.
Abyś się nad nami grzesznymi zmiłować raczył …
Abyś nam grzech pychy darować raczył …
Abyś nas od chciwości i pożądań dóbr tego świata wyzwolić raczył …
Abyś nas od zboczeń cielesnych i wszelkiej nieczystości duszy i ciała wyzwolić raczył …
Abyś ducha zazdrości od nas odpędzić raczył …
Abyś nas od opilstwa i obżarstwa wyzwolić raczył …
Abyś nas od wszelkiego gniewu oczyścić raczył …
Abyś nas od zaniedbań i lenistwa podźwignąć raczył
Abyś w nas tęsknotę za Królestwem Twoim rozbudzić raczył …
Aby przez pięć ran Twoich zgładzone zostały przestępstwa naszych zmysłów …
Abyś przez przebite Twe dłonie kierował dziełami rąk naszych …
Abyś nas ukrył w ranie boku Twego …
Abyś przez Krew i Wodę wypływającą z Twego boku zanurzył nas w Twoim Miłosierdziu
Abyśmy łzami pokuty mogli wraz z Magdaleną obmyć Twoje stopy …
Abyśmy w pokoju i pokucie mogli zakończyć nasz ziemski żywot …
Abyś nas od przyjęcia kodu antychrysta ustrzec i zachować raczył …
Abyś nas od utraty wiary w Twą boskość zachować raczył..
Abyś nas w świętej wierze Prawosławnej do śmierci zachować raczył …
Abyś nas w górnym Jeruzalem na wieku z Sobą umieścić raczył …

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata -             przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata -             wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata -             zmiłuj się nad nami, Jezu.

Do Boga módlmy się.
Boże, bądź miłościw.

Zbawco, Boże i Władco nasz Jezu Chryste, Któryś powiedział: „Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone.
Daj nam, prosimy, uczucie Twej Boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, ustami i przez całe nasze dobre dzieła miłowali i nigdy nie przestawali wielbić Najświętszego i Najwspanialszego Imienia Twojego, w Którym jest nasze zbawienie.
Albowiem Tobie należy się wszelka Chwała: Ojcu, Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieku wieków. Amen.

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj